Gospodarka

Jest projekt budżetu państwa na 2021 r. Drugi rekordowy deficyt w historii

Obraz pasja1000 z Pixabay

Mamy kolejny rok z bardzo dużym deficytem budżetowym w historii. Podczas, gdy w roku bieżącym niedobór w kasie państwa wyniesie 109 mld, w przyszłym roku zakładane jest ponad 82 mld zł na minusie. 

Ministerstwo Finansów podało przewidywane zadłużenie państwa planowane na przyszły rok. Deficyt ma być nie wyższy niż 82,3 mld zł, zadłużenie państwa ma powoli spadać w relacji do PKB do 59,5 proc. w 2024.

Dochody budżetowe oszacowano na 404,4 mld zł, a wydatki – na 486,7 mld zł. Limit deficytu wyznaczono na 82,3 mld zł, co ma pozwolić zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje.

„Projekt budżetu na rok 2021 to nie tylko plan dochodów i wydatków na kolejny roku. To plan, który zapewni Polsce powrót na ścieżkę wzrostu po okresie zamrożenia gospodarki i spowolnienia gospodarczego wywołanego przez COVID-19. Przewidujemy w nim środki pobudzające gospodarkę, a także wspierające polskie rodziny. Budżet został przygotowany tak, aby łagodzić skutki pandemii i zwiększyć w kolejnym roku PKB o 4 proc.” – mówi w komunikacie minister finansów Tadeusz Kościński.

W ustawie budżetowej na rok przyszły zapewniono m.in.: finansowanie Programu „Rodzina 500+” (41 mld zł), zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wrosną o ok. 11,6 mld zł, tj. wzrost o 104 proc.), waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84 proc. (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł), realizację świadczenia „Dobry Start” (1,4 mld zł), finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego, finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2 proc. PKB, wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa, zadania w zakresie infrastruktury drogowej oraz kolejowej.

Rząd Matusza Morawieckiego przyjął też następującą strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych na lata 2021-2024. Zakłada ona wzrost relacji długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB do 61,9 proc. w 2020 r. i 64,1 proc. w 2021 r., a następne spadek do 59,5 proc. w 2024 r. Z kolei relacja państwowego długu publicznego do PKB ma wzrosnąć do 50,4 proc. w 2020 r. i 52,7 proc. w 2021 r., a następnie zmniejszyć się do 48,1 proc. w 2024 r.

Źródło: rp.pl