Polska

Maseczki w pracy, biurze, open space teraz obowiązkowe! Nowe obostrzenia w rozporządzeniu od 28 listopada

Maska, covid -19 Christo Anestev z Pixabay

Od soboty obowiązuje rozporządzenie rządu, które wprowadza obowiązek zasłaniania ust i nosa w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu jest więcej niż jedna osoba. Zatem jak od dziś znowu po weekendzie zaczynamy pracę w biurze, hali produkcyjnej, warsztacie czy idziemy na spotkanie służbowe – maseczka jest obowiązkowa. „Teraz nawet kawy nie mogę się napić przy biurku w open space” – komentują internauci na facebookowym profilu BruLionu.

Noszenie maseczki w miejscu pracy obowiązkowe od 28 listopada

Wejście w życie nowych przepisów oznacza, że koniec ze zdejmowaniem maski i powoływaniem się na wykonywanie obowiązków służbowych – ta furtka znika. Mamy obowiązek zakrywania twarzy praktycznie w każdych okolicznościach w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu nie jesteśmy sami. Nawet, jeżeli pracujemy w biurze, a nasz współpracownik siedzi daleko od nas.

Przepisy nie dotyczą np. pilotów w kabinie, osób kierujących środkami publicznego transportu i księży odprawiających msze. W mailu do naszej redakcji dyrektor żłobka Ambasada Dziecięca w Bydgoszczy zwraca uwagę, że w rozporządzeniu wprowadzono też wyjątek dla pracowników przedszkoli, ale żłobków – już nie. 

Przepis obowiązuje również np. w zakładowych stołówkach. 

Jak czytamy w ustawie:

§ 25. 1. Do dnia 27 grudnia 2020 r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski,
maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów
o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,
c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Przepisy dotyczące nakazu noszenia maseczek znalazły się w paragrafie 25 rozporządzenia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Źródło: gov.pl, rmf24.pl

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *