Gospodarka

Polityka Nowej Szansy – wsparcie dla przedsiębiorców w sytuacji kryzysowej

Źródło: ARP S.A.

120 mln zł z budżetu corocznie przez 10 lat i minimum 600 mln zł w tym roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – to wartość wsparcia dla przedsiębiorstw  mierzących się z sytuacją kryzysową, przewidzianego w ramach Polityki Nowej Szansy.

Od 24 września przedsiębiorcy, których firmy znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i potrzebują pomocy restrukturyzacyjnej mogą składać wnioski o wsparcie w ramach Polityki Nowej Szansy. Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju ustawa przewiduje długofalową pomoc dla przedsiębiorców, którzy w związku z sytuacją kryzysową  napotykają trudności w prowadzeniu działalności biznesowej. Wsparcie obejmuje instrumenty finansowe jak i pomoc ekspercką (przy realizowaniu planów naprawczych). Operatorem Polityki Nowej Szansy będzie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 Polityka Nowej Szansy i przyjęta w jej ramach ustawa o pomocy publicznej, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy mierzą się z rynkowymi ograniczeniami związanymi z finansowaniem działalności. Każde przedsiębiorstwo, które dotknęła sytuacja kryzysowa – również jako konsekwencja epidemii COVID-19 – mające potencjał do dalszego rozwoju, może ubiegać się o dodatkową pomoc. Trzeba podkreślić, że środki pochodzące z Polityki Nowej Szansy można łączyć ze wsparciem przewidzianym w ramach Tarczy Antykryzysowej.  Dla Agencji Rozwoju Przemysłu  będzie to nowe wyzwanie, ale jesteśmy gotowi do jego realizacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z biznesem, w tym również z przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji, posiadamy niezbędny know-how w obszarze restrukturyzacji, którym będziemy w stanie się podzielić z beneficjentami programu – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., podczas swojego wystąpienia na  konferencji Impact 2020.

Źródło: ARP S.A.

Nowatorskie rozwiązania

Jak wyjaśnił  Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju, adresatem rozwiązań przewidzianych w ustawie są przedsiębiorstwa mierzące się z trudnościami, które są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęły wobec groźby likwidacji.  – Rozwiązania zostały przygotowane z myślą o przedsiębiorstwach,  które już od jakiegoś czasu przeżywają kryzys, a pandemia go pogłębiła. Mowa tu o takich firmach, które są zagrożone niewypłacalnością lub już są niewypłacalne, chcą uratować swój biznes i mają na to pomysł – podkreślił Krzysztof Mazur. Jego zdaniem ważne jest żeby mimo kryzysu związanego z pandemią przedsiębiorcy zaczęli dostrzegać szansę na przetrwanie. Polityka Nowej Szansy ma być impulsem, który pozwoli wielu firmom na nowy start.

Zdaniem Jerzego Sławka, dziekana Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, rozwiązania przyjęte w ustawie dotyczące Polityki Nowej Szansy to legislacyjna innowacja – po raz pierwszy firmy będące w sytuacji niewypłacalności zyskują możliwość dodatkowego finansowania.  – Każdy przypadek musimy traktować indywidualnie i rzetelnie ocenić, czy problemy firmy powstały w wyniku błędnego zarządzania, czy były warunkowane czynnikami zewnętrznymi. Jeszcze ważniejsza jest ocena pomysłu firmy na wyjście z sytuacji kryzysowej – mówił Jerzy Sławek. 

–  Część upadłości nie jest spowodowana błędami po stronie przedsiębiorców. Wielu właścicieli prowadzi swój biznes rzetelnie, ale napotykają trudności, których po prostu nie można było przewidzieć – podkreślił uczestniczący w debacie Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców (ZPP), który przyznał, że do tej pory takiego programu dla polskich przedsiębiorców nie było. Kaźmierczak oceniając perspektywy na przyszłość wspomniał o przeprowadzonym niedawno przez ZPP badaniu, w którym  80 proc. właścicieli firm i prowadzących działalność gospodarczą stwierdziło, że mimo trudności pozytywnie ocenia decyzję o założeniu firmy.

Pomoc w ramach Polityki Nowej Szansy przeznaczona może być wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją. Jak wyjaśnił Paweł Kolczyński, pomoc będzie udzielana na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i restrukturyzację, przede wszystkim w formie pożyczek. – O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ze wszystkich segmentów, poczynając od mikro, małych, średnich i kończąc na dużych firmach. Nabór wniosków ma charakter ciągły. Wniosek o pomoc można złożyć bezpośrednio w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,  w Ministerstwie Rozwoju lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrzynkę ePUAP  albo drogą pocztową – poinformował Paweł Kolczyński. .

Dostępne instrumenty wsparcia

Pierwszą formą pomocy, dostępną w programie Polityka Nowej Szansy, która została nazwana „pomoc na ratowanie” są krótkookresowe pożyczki. Wysokość pożyczki będzie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Pożyczki te będą udzielane na okres 6. miesięcy. Jeżeli okres lub wysokość tej pomocy okaże się niewystarczające, przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy. Adresatem pomocy na ratowanie mogą być mikro, mały i średnie przedsiębiorstwa. Duże firmy także będą mogły skorzystać z tej formy pomocy po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.

Kolejnym instrumentem pomocy jest „tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy” – pomoc dla przedsiębiorstw, które mogą same przeprowadzić restrukturyzację w oparciu o uproszczony plan restrukturyzacji, ale dla zapewnienia skuteczności potrzebują wsparcia finansowego. Funkcjonuje ona jako kontynuacja pomocy na ratowanie lub jako samodzielny instrument i adresowana jest do mikro, małych i średnich firm.

Natomiast trzeci  instrument „pomoc na restrukturyzację”  jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które samodzielnie nie są w stanie ponieść kosztów restrukturyzacji, ale opracowały  spójny i dalekosiężny plan restrukturyzacji. Pomoc na restrukturyzację może jedynie stanowić uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nie może służyć finansowaniu nowych inwestycji, chyba, że jest niezbędna do odzyskania przez firmę długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. Z tej formy mogą skorzystać:  mikro, małe, średnie, a także duże przedsiębiorstwa.

Artykuł sponsorowany.

Więcej informacji:

https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy