Gospodarka

Polityka Nowej Szansy wsparciem dla firm w kłopotach

Obraz Credit Commerce z Pixabay

Dziś wchodzą w życie przepisy ratujące przedsiębiorców w kłopotach.  Dzięki nowym przepisom z budżetu państwa do firm z problemami będzie trafiać 120 mln zł  rocznie przez 10 lat. Przedsiębiorcy będą mogli również uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o szacunkowej wartości 50 mln zł rocznie.

Adresatem rozwiązań przewidzianych w ustawie o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców będą przedsiębiorcy w trudnościach, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji. Pomoc przeznaczona może być wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją. Wsparcie obejmie zarówno sektor MŚP,  jak i duże przedsiębiorstwa. Co do zasady będą to pożyczki.

–  Przygotowana przez resort rozwoju ustawa dotycząca tzw. Polityki Nowej Szansy przewiduje długofalową pomoc dla przedsiębiorców, którzy  przechodzą kryzys. Wsparcie to będzie miało zarówno charakter finansowy, jak i ekspercki (przy realizowaniu planów naprawczych). Rozwiązania te są bardzo istotne, ponieważ wypełniają lukę kulturową i oferują wsparcie publiczne w nabywaniu przez przedsiębiorców umiejętności radzenia sobie w sytuacji biznesowej porażki. Co warto odnotować, przygotowane przez nas rozwiązania zostały w konsensusie przyjęte w parlamencie, co podkreśla potrzebę prowadzenia działań obliczonych na przedsiębiorców –  podkreślił   Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju.

Operatorem pomocy oferowanej przez ustawę będzie Agencja Rozwoju Przemysłu. Zasady udzielania wsparcia opierają się o Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych, które znajdują się w trudnej sytuacji.